Regulamin

Ogólne warunki handlu

Ogólne warunki handlu dla klienta końcowego

W sprawach gwarancji lub zwrotu towaru w ramach prawa do zwrotu Mewatec Polska prosi o informację drogą elektroniczną(biuro@mewatec.pl) o planowanym zwrocie. Pragniemy Państwa poinformować, że z powodów organizacyjnych żaden produkt nie może zostać nam zwrócony bez wcześniejszego powiadomienia.

Naprawy gwarancyjne

W przypadku produktów higienicznych takich jak deska myjąca wraz z jej wszystkimi podzespołami, informujemy, że urządzenie musi znajdować się w stanie gruntownej czystości i być zdezynfekowane. Jeśli urządzenie trafi do nas zabrudzone zostanie pobrana z tego tytułu opłata za czyszczenie. Prosimy o przesłanie urządzenia bez akcesoriów wraz ze szczegółowym opisem problemu.

W przypadku nie dotrzymania ww. warunków urządzenie może nie zostać przez nas przyjęte.

1.Ogólne

Mewatec Polska w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest, albo po założeniu Konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

Następujące ogólne warunki handlu obowiązują dla wszystkich umów, dostaw lub innych usług. Odbiegające od nich przepisy ustalane przez partnera w umowie, całkowicie wykluczamy.

Wszystkie dodatkowe ustalenia wymagają pisemnego potwierdzenia z naszej strony.

Firma Mewatec Polska jest uprawniona to zmiany lub uzupełnienia ogólnych warunków handlu włącznie z wszystkimi ewentualnymi załącznikami z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Otrzymane wcześniej zlecenia będą realizowane według wówczas obowiązujących starych warunków sprzedaży.

2. Oferta i zawarcie umowy

Umowa zakupu ma miejsce przez potwierdzenie zamówienia lub przesłaniu albo przekazaniu towaru. W przypadku aukcji internetowych oraz innych wyprzedaży za najwyższą ofertę, zawarcie umowy odnosi się do osoby, która złoży najwyższą ofertę na końcu aukcji. W przypadku zawarcia umowy zakupu za pośrednictwem “Allegro” obowiązują przewidziane dla klientów ogólne warunki handlu firmy “Allegro”.

Oferty firmy Mewatec Polska są niewiążące i są uwarunkowane zachowaniem terminowej dostawy we własnym zakresie oraz dostępności towaru, o ile w poszczególnym przypadku nie zostało to pisemnie uzgodnione w inny sposób. Możliwość dostawy lub niedotrzymanie terminu dostawy z powodu trwałej lub tymczasowej niedostępności towaru upoważnia klienta do odstąpienia od umowy po upływie określonego, jednak co najmniej 14 dniowego okresu. Dalsze prawa w tym wypadku klientowi nie przysługują.

Klient powinien po dostarczeniu towaru sprawdzić, czy odpowiada on zamówionemu przez niego produktowi, a przy produktach do montażu sprawdzić styki zanim rozpocznie użytkowanie produktu. Po uruchomieniu i użyciu artykułów higienicznych prawo do odstąpienia od zakupu przepada(patrz punkt 5.).

3. Warunki dostawy

Dostawy na terenie Polski odbywają się z reguły w ciągu 3-7 dni roboczych. Dla dostaw do innych krajów UE oraz krajów świata nie można podać żadnych wiążących terminów dostaw z powodu różnych warunków dostawy i kompletowania zamówień dla danego kraju.

Koszty wysyłki ponosi Kupujący, chyba że w konkretnej ofercie podano inaczej. Wysokość kosztów jest podana szczegółowo w punkcie „koszty wysyłki” w sklepie internetowym.

Dopuszcza się dostawy częściowe. Klienci są niezwłocznie informowani o jakichkolwiek przeszkodach w dostawie w ciągu najpóźniej jednego tygodnia od daty zakupu przez firmę Mewatec Polska.

4. Ceny

Ceny wymienione w ofercie są cenami brutto; tzn. zawierają wszystkie części składowe ceny – włącznie z wszystkimi podatkami, w szczególności ustawowym podatkiem VAT. Wszystkie ceny dotyczą- o ile nie zostało to wyraźnie inaczej ustalone- ceny produktu bez kosztów wysyłki.

5. Prawo do odstąpienia od zakupu

Pouczenie o prawie do odstąpienia

Konsument to każda osoba fizyczna, która zawiera umowę prawną w celach zwykle nie wynikających ani z jego działalności gospodarczej ani z jego samodzielnej działalności zawodowej.

Macie Państwo prawo do odstąpienia od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wymieniona przez Państwo osoba trzecia, która nie jest ekspedytorem, przyjęła towar. Aby dokonać odstąpienia od umowy zakupu, należy poinformować firmę Mewatec Polska (numer telefonu: 794911543 lub (18) 300 03 70, adres mailowy: biuro@mewatec.pl) za pośrednictwem jednoznacznej deklaracji  o odstąpieniu od umowy. W tym celu należy wykorzystać załączony wzór formularza, który należy uzupełnić. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy przesłać wiadomość przed upływem ww. terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

(1) Po odstąpieniu przez Państwa od umowy zakupu, Mewatec Polska zwróci Państwu wszystkie płatności, które od Państwa otrzymaliśmy, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z tego, iż wybraliście Państwo inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas standardowa najkorzystniejsza dostawa) niezwłocznie w ciągu najpóźniej 14 dni od dnia, w którym wpłynęło do nas zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy.

(2) Jako zwrot kosztów używamy tego samego środka płatności, jakiego użyliście Państwo w poprzedniej transakcji, chyba że zostało to inaczej uzgodnione. W żadnym wypadku nie uwzględniamy przy tej płatności rekompensat . Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do momentu, otrzymania przez firmę Mewatec Polska towaru lub przedstawienia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zobowiązani są Państwo do odesłania lub przekazania towaru w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni.

(3) Bezpośrednie koszty odesłania produktu ponosi Klient. Ponosicie Państwo również odpowiedzialność za ewentualną utratę wartości towaru, tylko wówczas gdy zostanie to stwierdzone na podstawie kontroli stanu właściwości i funkcjonalności a utrata wartości była spowodowana niewłaściwym użytkiem produktu. Mewatec Polska może odmówić zwrotu płatności dopóki nie otrzyma produktu i nie sprawdzi go pod względem kompletności oraz stanu(dotyczy artykułów higienicznych).

(4) W przypadku każdego zasadnego odstąpienia od umowy otrzymane obustronnie usługi muszą być pokryte i odpowiednio oddane np. odsetki. Jako „kontrole właściwości rozumie się dokładne sprawdzenie każdego produktu, w sposób taki jak to tylko możliwe i dostępne w serwisie Mewatec Polska. W związku z tym Klient może uniknąć obowiązku pokrycia wartości produktu poprzez nieużywanie produktu i zaniechaniu wszystkiego, co może przyczynić się do obniżenia jego wartości. Produkt należy odesłać kompletny i nieużywany, wraz ze wszystkimi nieuszkodzonymi opakowaniami i akcesoriami do firmy Mewatec Polska. Środki higieniczne są wyłączone z wymiany, o ile nie są one oferowane wyraźnie do wypróbowania.

Formularz odstąpienia od umowy

Jeżeli chcecie Państwo odstąpić od umowy, prosimy o użycie formularza i odesłanie go na adres biuro@mewatec.pl – Formularz zwrotów/reklamacji

6. Zastrzeżenia dotyczące własności

Dostarczany towar pozostanie własnością firmy Mewatec Polska do czasu otrzymania kompletnej wpłaty.

7. Gwarancja i usługa gwarancyjna

Prosimy Państwa o informację w przypadku wykrycia wady towaru w terminie do dwóch tygodni po jego otrzymaniu w formie pisemnej. Państwa prawa do usługi gwarancyjnej jako naszych Klientów nie podlegają przez to zmianie. Dla zamówionych u nas nowych produktów udzielamy gwarancji na okres dwóch lat od dostawy produktu. W przypadku urządzeń używanych i prototypów okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy produktu. W trakcie tego okresu możecie Państwo reklamować wady materiału lub wady fabryczne i żądać ich naprawy. Jeśli naprawa nie jest możliwa produkt zostanie wymieniony całkowicie lub częściowo.

W przypadku wadliwego towaru producent oferuje naprawę lub wymianę wedle własnego wyboru. W zakresie firmy Mewatec Polska leży poinformowanie, czy gwarancja zostanie zrealizowana przez naprawę lub wymianę urządzenia lub zepsutej części. Dostawy zastępcze innych materiałów lub innych firm nie są zawarte w usłudze gwarancyjnej. Roszczenia odnośnie odszkodowania jakiegokolwiek rodzaju np. za szkody wtórne są wykluczone. Jeżeli instrukcja obsługi i konserwacji nie będzie przestrzegana, zostaną dokonane samodzielne zmiany w produkcie, zmienione części lub zamontowane używane materiały eksploatacyjne, które nie odpowiadają oryginalnej specyfikacji to prawo do gwarancji przepada. Wyłączone z usługi gwarancyjnej są pozostałe uszkodzenia, które powstają w wyniku codziennego użytkowania, niewłaściwego użytkowania, podłączania do nieodpowiednich źródeł zasilania jak i montażu na nieodpowiednich elementach ceramicznych. Wyłączone są również uszkodzenia związane z wpływem na urządzenie wody twardej, pozostałości z układów kanalizacyjnych lub chemiczne środki oczyszczające wodę powodujące korozję. To samo dotyczy uszkodzeń powierzchni, które spowodowane są użyciem środków, które mogą uszkodzić powierzchnie.

8. Transport

Zagrożenie wynikające z przypadkowego upadku oraz pogorszenia stanu sprzedanego produktu w przypadku sprzedaży wysyłkowej przechodzi na Państwa wraz z przekazaniem towaru. Przyjęcie przez Państwa towaru ma miejsce również, gdy zwlekacie państwo z jego przyjęciem.

Jeśli towar zostanie dostarczony z widocznymi uszkodzeniami opakowania lub zawartości, prosimy o natychmiastowe zareklamowanie towaru u spedytora lub firmy transportowej. Prosimy również o odmówienie przyjęcia towaru i skontaktowanie się z nami. Państwa uprawnienia z tytułu usługi gwarancyjnej jako naszych klientów pozostają niezmienione.

Jeżeli klient poinformował nas o tym, że produkt uległ uszkodzeniu w czasie wysyłki lub zaginął firma Mewatec Polska ma obowiązek wystosować roszczenie dotyczące pokrycia kosztów przez osobę odpowiedzialną lub rozpocząć badanie dotyczące lokacji towaru. Firma Mewatec Polska nie jest zobowiązana do dokonywania dostawy zastępczej albo zwrotu pieniędzy klientowi póki uszkodzenia podczas transportu nie zostaną wyraźnie potwierdzone, albo gdy badanie nie będzie całkowicie zakończone.

9. Odpowiedzialność

Wynikająca z ustaleń w punkcie 7 odpowiedzialność firmy Mewatec Polska za bezpośrednie i pośrednie uszkodzenia – także z jakiejkolwiek podstawy prawnej jeżeli taka podstawa istnieje – jest wykluczona , chyba że przyczyna uszkodzeń spowodowana była umyślnym , rażącym zaniechaniem, świadomym ukryciem wady lub brakiem odpowiednich środków zabezpieczających. Wyłączenie od odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku szkód, które mogą spowodować zagrożenie życia, uszkodzenie ciała lub zagrożenie zdrowia człowieka.

10. Miejsce zobowiązań/ Jurysdykcja

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Zasady i Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu oraz wyłącznie polskim sądom powszechnym. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

11. Informacje

a) By ułatwić zwrot towaru prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod numerem (18) 300 03 70 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

b) Pragniemy poinformować ,iż w przypadku odesłania towaru bez oryginalnego opakowania musicie Państwo odpowiednio pokryć jego wartość. To samo dotyczy uszkodzonej lub niezdatnej do użytku taśmy klejącej na oryginalnych opakowaniach. W związku z powyższym prosimy Państwa o zachowanie oryginalnego opakowania do czasu, aż podejmiecie Państwo decyzję o nie korzystaniu z prawa do odstąpienia od zakupu.

c) Prawo do odstąpienia od zakupu zgodnie z punktem 5 nie ma miejsca, jeżeli produkty z powodu ich zastosowania nie nadają się do zwrotu jak na przykład użyte produkty higieniczne.

d) Po dostarczeniu do nas i kontroli odesłanego nam produktu otrzymacie Państwo zwrot kosztów zakupu. Koszty montażu i demontażu produktu jak i usług serwisowych, które zostały zamówione u nas wraz z produktem nie podlegają zwrotowi przy odstąpieniu od zakupu.

e) W przypadku wady produkcyjnej lub materiałowej prosimy o pilny kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 794 911 543 lub (18) 300 03 70 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00. Mewatec Polska postara się o jak najszybszą wymianę Państwa urządzenia lub jego naprawę. Wymiana lub darmowa naprawa jest możliwa tylko w przypadku faktycznie występujących wad. Jeżeli wskazana przez Państwa wada wynikałaby z niewłaściwego sposobu użytkowania to zastrzegamy sobie prawo do wystawienia rachunku za koszty kontroli i naprawy.

f) Zaginięcie przesyłki

Jako Klienci prywatni jesteście Państwo ubezpieczeni przed zaginięciem przesyłki w trakcie transportu. Jeżeli jedna z naszych paczek lub cała dostawa nie trafi do Państwa prosimy o pilny kontakt z naszym działem obsługi klienta pod numerem (18) 300 03 70 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

12 Informacje o podmiocie świadczącym usługi

Siedziba firmy:
Mewatec Polska
Limanowa ul. Piłsudskiego 10
Limanowa 34-600

Infolinia: 18 300 03 70
Tel.: 794 911 543
adres mail: biuro@mewatec.pl

Numer NIP: PL7372157055

Numer REGON: 362628583

Właściciel firmy: Sylwester Ślazyk

Ogólne warunki handlu firmy Mewatec Polska dla klientów biznesowych

§ 1 Obowiązywanie warunków

(1) Dostawy, usługi i oferty firmy Mewatec Polska nazywanej w dalszej części Sprzedającym następują wyłącznie w ramach poniższych warunków handlu. Dotyczą one także wszystkich przyszłych relacji biznesowych, nawet gdy nie zostaną one wyraźnie uzgodnione. Odmienne ustalenia ze strony Kupującego rozumiane jako jego własne warunki handlu lub zakupu są jednoznacznie wykluczone.

(2) Wszystkie ustalenia zwarte między Sprzedającym a Kupującym dotyczące wykonania niniejszej umowy zostały wymienione w niniejszej umowie .

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

(1)Oferty Sprzedającego są niezobowiązujące i niewiążące, o ile nic innego w danym przypadku nie uzgodniono.

(2) Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcia przez Sprzedającego. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego za pośrednictwem:

a) listu poleconego
b) korespondencji elektronicznej.

Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, w której Sprzedający przystąpił do realizacji zamówienia Kupującego bez stosownego potwierdzenia

(2) Rysunki, grafiki, wymiary, wagi lub inne dane techniczne są wiążące tylko wówczas, gdy zostało to pisemnie uzgodnione.

(3) Pracownicy Sprzedającego nie są upoważnieni, do zawierania dodatkowych ustaleń lub do udzielania zapewnień.

(4) Pracownicy Sprzedającego nie są zasadniczo upoważnieni do zawierania umów z osobami trzecimi.

§ 3 Ceny

(1) O ile nie podano inaczej Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania cen przez 14 dni od daty ich ustalenia. Miarodajne są wymienione w potwierdzeniu zlecenia przez Sprzedającego ceny netto w dniu wysłania oferty z doliczonym podatkiem VAT. Koszty transportu oraz ewentualne koszty składowania dostawy lub inne usługi są wyceniane oddzielnie. Wysyłka do krajów UE i pozostałych krajów świata muszą zostać wyliczone w odrębny sposób na podstawie wagi, objętości oraz kraju docelowego.

(2) Ceny obejmują, o ile nie zostanie to inaczej uzgodnione, cenę producenta wraz z normalnym opakowaniem.

(3) Ceny dla klientów biznesowych są generalnie powiązane ustalonymi przez producenta minimalnymi wielkościami zamówienia.

§ 4 Czas dostawy i czas usługi

(1) Sprzedający zastrzega sobie prawo, do odmowy wykonania zleceń importowych z powodu niewystarczającej rentowności.

(2) Terminy dostawy, które mogą być ustalone jako wiążące lub niewiążące wymagają ustaleń pisemnych.

(3) Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawach i realizacji usług będące następstwem działania siły wyższej oraz okoliczności, które nie tylko tymczasowo w znaczny sposób utrudniają lub uniemożliwiają Sprzedającemu realizację dostawy, do których w szczególności należą strajki, wykluczenie załogi z pracy, zarządzenia administracyjne, trudności transportowe, przerwy w realizacji dostaw surowców i energii, zniszczenia spowodowane zalaniem i pożarem itd. Również wtedy, gdy wystąpią one u dostawców Sprzedającego lub ich poddostawców, nawet w przypadku uzgodnienia wiążących dat i terminów. Okoliczności takie uprawniają Sprzedającego do przesunięcia terminu realizacji dostawy lub usługi o czas trwania utrudnień wydłużony o ewentualny okres przygotowań bądź do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy.

(4) Sprzedający może w każdej chwili zrealizować część dostawy lub usługi, chyba że częściowa realizacja dostawy lub usługi nie leży w interesie Kupującego.

(5) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówionego towaru do 3 procent na podstawie wielkości zamówienia.

(6) Dotrzymanie terminu realizacji dostaw i usług przez Sprzedającego zależy od terminowego i prawidłowego wywiązania się ze zobowiązań przez Kupującego.

(7) Kupujący ponosi ryzyko spowodowane długim czasem dostaw (drogą morską), jeżeli zawarcie umowy nie nastąpiło terminowo na skutek jego przewinienia.

(8) Jeżeli Kupujący dopuści się zwłoki w odbiorze dostawy lub usługi Sprzedający może domagać się rekompensaty szkód poniesionych z tego tytułu. Z chwilą zaistnienia zwłoki w odbiorze dostawy lub usługi ryzyko przypadkowego pogorszenia lub zniszczenia produktu przechodzi na Kupującego.

§ 5 Przejście konsekwencji

Konsekwencje przechodzą na Kupującego, gdy przesyłka jest przekazywana osobie zajmującej się transportem lub gdy opuściła magazyn Sprzedawcy celem wysyłki.

Zaginięcie przesyłki

Jeżeli któraś z paczek lub cała przesyłka nie dotrze, Mewatec Polska będzie działać w Państwa imieniu. W tym przypadku zakres naszych działań będzie uzależniony od faktu wykupienia ubezpieczenia transportowego przy składaniu przez Państwa zamówienia: w przypadku zawarcia ubezpieczenia transportowego podlegacie Państwo ochronie przeciw ryzyku zaginięcia towaru, tzn. załatwimy za Państwa sprawę zaginięcia szybko i bez zbędnej biurokracji.

Jeżeli nie zawarliście Państwo ubezpieczenia transportowego, możecie nam Państwo zlecić przeprowadzenie badania lokacji zamówienia.

§ 6 Reklamacja i gwarancja

(1) Sprzedający gwarantuje, że produkty są kompletne jak również wolne od wad fabrycznych i uszkodzeń materialnych.

(2) Kupujący zobowiązuje się:

a) poinformować Sprzedającego o jakichkolwiek brakujących częściach i wadach niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania towaru;
b) Sprawdzić towar, w szczególności liczbę produktów tz. liczbę wchodzących w skład zamówienia paczek pod kątem kompletności i wad przy odbiorze zamówienia;
c) Pokwitować otrzymanie dostawy na dokumencie potwierdzenia odbioru;
d) Wymienić dostrzeżone uszkodzenia i brakujące części na dokumencie potwierdzenia odbioru;
e) Oddać dostawcy uszkodzony lub niewłaściwie dostarczony produkt w oryginalnym opakowaniu w przypadku reklamacji;
f) Wymienić uszkodzenia powstałe w czasie transportu i oddać do pokwitowania dostawcy;
g) Poinformować sprzedawcę o wadach, które nawet przy dokładnej kontroli w okresie wymienionym w punkcie a) nie mogły być rozpoznane niezwłocznie zaraz po ich stwierdzeniu.

(3) Wszystkie reklamacje muszą być złożone w formie pisemnej. Można tego dokonać listownie lub mailowo. Równoczesne dołączenie zdjęć dokumentujących wady przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

(4) Zmiany w rachunkach oraz samodzielnie przydzielane zniżki czy prośby o dokonanie debetu są niedopuszczalne.

(5) Odpowiedzialność za normalną eksploatację jest wykluczona.

(6) Roszczenia gwarancyjne wobec Sprzedawcy przysługują tylko bezpośredniemu Kupującemu i nie podlegają przeniesieniu.

(7) Niniejsze punkty obowiązują wobec gwarancji za produkty i wykluczają całkowicie innego rodzaju roszczenia gwarancyjne. Nie dotyczy to roszczeń z tytułu odszkodowania wynikających z zapewnień gwarancyjnych, które mają chronić Kupującego przed konsekwencjami szkód wynikających z wad.

§ 7 Zachowanie tytułu własności

(1)Towar pozostaje własnością Sprzedającego. Przetworzenie oraz przekształcenie towaru odbywa się na rzecz Sprzedającego jako jego producenta, lecz nie powoduje powstania zobowiązania po stronie Sprzedającego. Na wypadek wygaśnięcia prawa (współ-) własności Sprzedającego w wyniku połączenia towaru z innym materiałem już teraz postanawia się, iż prawo (współ-) własności do stanowiącego jednolitą całość przedmiotu przechodzi wartościowo (od kwoty faktury) w odpowiedniej części na Sprzedającego. Kupujący przechowuje wówczas nieodpłatnie towar stanowiący (współ-)własność Sprzedającego. Towar, którego Sprzedający jest (współ- )właścicielem określany będzie w dalszej części jako towar zastrzeżony.

(2)Kupujący ma prawo przetwarzać i sprzedawać zastrzeżony towar w zwykłym obrocie handlowym, o ile nie dopuścił się zwłoki w regulowaniu zobowiązań. Oddanie towaru w zastaw oraz przeniesienie prawa własności do towaru w charakterze zabezpieczenia jest niedopuszczalne. Kupujący ceduje na Sprzedającego w pełnej wysokości wszelkie dotyczące zastrzeżonego towaru należności (łącznie ze wszystkimi saldami należności w rachunku bieżącym) z tytułu odsprzedaży lub należności wynikające z innych tytułów prawnych (ubezpieczenie, czyn niedozwolony). Sprzedający upoważnia go w sposób nieodwołalny do windykacji scedowanych nań należności na jego rzecz we własnym imieniu. Powyższe upoważnienie może zostać cofnięte jedynie wówczas, gdy Kupujący nie wywiązuje się prawidłowo ze swoich zobowiązań finansowych.

(3)W przypadku ingerencji w zastrzeżony towar ze strony osób trzecich, a w szczególności w przypadku jego zajęcia Kupujący zobowiązany jest poinformować, iż właścicielem jest Sprzedający, a także bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego, aby ten mógł dochodzić swoich praw własności. Jeżeli ww. osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić Sprzedającemu poniesionych z tego tytułu kosztów sądowych i pozasądowych, koszty te pokrywa Kupujący. W przypadku niezgodnego z umową działania ze strony Kupującego – a w szczególności w razie zwłoki w regulowaniu należności – Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy oraz żądać zwrotu zastrzeżonego towaru.

(4) W przypadku łamania ustaleń umowy ze strony Kupującego – zwłaszcza opóźnieniu zapłaty – Sprzedający jest uprawniony do odebrania towaru zastrzeżonego z powrotem lub zażądać wstrzymania rozprowadzania praw do towaru na osoby. W przypadku ponownego odebrania towaru jak i jego zajęcia przez Sprzedającego nie ma opcji odstąpienia od umowy.

§ 8 Opłata

(1) O ile nie zostało to inaczej ustalone , należności wobec Sprzedającego powinny być opłacone bez zwłoki w terminie 14 dni od daty wystawieniu rachunku. Pierwsze trzy dostawy są realizowane za pośrednictwem płatności z góry. Sprzedający jest uprawniony mimo, że ustalenia brzmią inaczej doliczyć do opłat Kupującego jego dawne długi oraz poinformować Kupującego o rodzaju dokonanego obliczenia. Jeżeli w międzyczasie powstały koszty i odsetki to Sprzedający jest uprawniony wyliczyć należność najpierw na podstawie kosztów, potem odsetek, a na koniec na podstawie należności za główną usługę.

(2) Opłata uznawana jest za dokonaną dopiero wówczas, gdy Sprzedawca otrzyma kwotę do dyspozycji. W przypadku czeku opłata jest uważana za dokonaną dopiero gdy czek zostanie zrealizowany.

(3) Za opóźnienie w odbiorze towaru po stronie Kupującego Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej od wartości nieodebranego towaru – zastrzeżona kwota odsetek nie wyklucza prawa Sprzedającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad określone odszkodowanie. Sprzedający zobowiązuje się do zapakowania towaru w sposób wskazany przez Kupującego lub zgodnie ze standardami obowiązującymi Sprzedającego.

§ 9 Ograniczenie odpowiedzialności

(1) Roszczenia z tytułu pokrycia szkód wynikających z celowego naruszenia zobowiązania, zawinienia przy zawieraniu umowy jak również z niedozwolonego użytkowania wobec Sprzedającego jak i wobec jego reprezentantów są wykluczone, o ile nie miało miejsce celowe lub nieumyślne rażące wykroczenie. To samo obowiązuje w przypadku roszczeń o odszkodowania z tytułu niedopełnienia warunków, jednak tylko wówczas, gdy wymagane jest pokrycie pośrednich lub bezpośrednich szkód spowodowanych wadami, chyba że odpowiedzialność opiera się na gwarancji, która ma zabezpieczać Kupującego przeciw skutkami takich szkód.

(2) Każda odpowiedzialność jest ograniczona do przewidzianych w umowie szkód.

§ 10 Obowiązujące prawo, Jurysdykcja, Częściowa nieważność

(1) Dla tych warunków handlu i wszystkich relacji prawnych między Sprzedającym, a Kupującym obowiązuje prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

(2) O ile Kupujący jest w rozumieniu kodeksu handlowego osobą fizyczną lub posiadającą status osoby niepełnosprawnej, wyłączną jurysdykcje sprawuje sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego
we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku tej umowy w sposób pośredni lub bezpośredni.

(3) Kupującemu nie wolno nabywać towaru bezpośrednio od dostawców Sprzedającego.

(4) Jeżeli któreś z ustaleń warunków handlu lub któreś z ustaleń wynikających z innej umowy ma przestać obowiązywać lub przestało obowiązywać to reszta uzgodnień pozostaje nienaruszona.

§ 11 Prawa autorskie

Teksty i ilustracje produktów na stronie internetowej, broszurach, ulotkach, instrukcjach użytkowania oraz innych materiałach handlowych firmy Mewatec Polska mogą być używane i reprodukowane tylko za wyraźną zgodą firmy Mewatec Polska.

§ 12 Ochrona danych

Firma Mewatec Polska zobowiązuje się przetwarzać dane pobierane w celach biznesowych takie jak dane osobowe, adresy mailowe, numery telefonu, konta bankowe, specyfikacje produktów jak i liczbę ofert, zakupów i transakcji tylko w celach realizacji danego zlecenia. Pozostają one w naszej bazie danych i nie są przekazywane osobom trzecim.

O ile firma Mewatec Polska zdecyduje się wydać newsletter to klienci i partnerzy biznesowi zostaną wyraźnie poproszeni o wyrażenie zgody na jego otrzymanie, która potem może zostać cofnięta w każdej chwili .

Zarejestruj swój adres e-mailowy w naszej liście subskrybentów i bądź na bieżąco z promocjami, rabatami i nowościami w naszej firmie. Zapraszamy serdecznie!

[FM_form id="1"]
Zapraszamy do kontaktu z nami!

Twój specjalista firmy Mewatec z przyjemnością odpowie na każde pytanie, udzieli wszelkich informacji na temat naszych produktów i pomoże w dokonaniu zakupów.

(+48) 794 911 543

Zadzwoń, dowiedz się więcej!